Regulamin sklepu
1. Definicje
 1. Sklep Internetowy
  Witryna WWW znajdująca się pod adresem http://www.kqs.pl
 2. Operator
  Firma będąca właścicielem Witryny WWW:
  KQS-Projekt
  ul. Śniadeckich 3/5
  80-204 Gdańsk
  NIP: 957-091-98-45

2. Ochrona danych osobowych
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zamawiania Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora oraz wystawianiu dowodów księgowych.
 2. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz zmiany danych osobowych.
 3. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania ich innym podmiotom.

3. Zamawianie serwera
 1. Operator zobowiązuje się do aktywowania serwera w domenie podanej przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. Usługa serwera aktywowana jest na 7 dniowy okres próbny liczony od daty aktywacji serwera.
 3. Jeżeli w czasie 7 dniowego okresu próbnego Operator uzyska wpłatę tytułem utrzymania serwera, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca okresu abonamentowego wskazanego w zamówieniu. Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta w czasie 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie.
 4. Brak wpłaty za usługę w ciągu 7 dni od daty jej aktywacji powoduje zablokowanie dostępu 8 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie Operator odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania serwera, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w zamówieniu, liczony od daty zamówienia usługi.
 5. Serwer nieopłacony w ciągu 21 dni od daty zamówienia zostanie usunięty wraz z usługami dodatkowymi oraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Operator poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

4. Zamawianie oprogramowania KQS.store
 1. Zakup oprogramowania jest jednoznaczny z akceptacją umowy licencyjnej.

5. Przedłużanie okresu świadczenia usługi
 1. Na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Operator poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres.
 2. Klient przedłuża okres abonamentowy poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Operatora, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego usługi.
 4. Po odnotowaniu wpłaty na koncie, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie.
 5. Brak wpłaty na koncie oznaczać będzie zablokowanie dostępu do serwera począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
 6. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Operator odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania serwera przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 7. Brak wpłaty na koncie Operatora tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy oraz usunięcie serwera z usługami dodatkowymi wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.

6. Opłaty
 1. Opłata za serwer ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach WWW serwisu KQS-Projekt (www.kqs.pl), obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 2. Płatność rozliczana jest w okresach abonamentowych.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Operatora rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 4. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta / formularzu zamówienia.

7. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionego przez Operatora serwera.
 4. Operator ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi jeżeli:
  • Klient złamie postanowienia umowy.
  • Klient będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami.
  • Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Operatora lub użytkowników sieci Internet.

8. Obowiązki i odpowiedzialność Operatora
 1. Operator zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta pocztą e-mail.
 2. Operator gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99% w skali roku.
 3. Operator zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych.

9. Ograniczenia
 1. Na swoich serwerach Operator zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Klienta lub też blokady całego konta. O ograniczeniu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Po przekroczeniu limitu miesięcznego transferu, serwer zostaje zablokowany do końca miesiąca. Celem jego odblokowania możliwe jest przejście na wyższy pakiet.
2005-2023 © KQS-Projekt